Search This Blog

استراحت ظاهرهویدا

مصاحبۀ شادروان ظاهرهویدا را شنیدم که دریک قسمت گفت:


من هیچ گاه ازمرگ نترسیده ام. به نظرم، لحظه یی می رسد درزندگی آدم که مرگ درحدیک استراحت ابدی است. راحت شدن است.
میان سخن هویدا وفسیل های شروشناعت درروی زمین که دودستی به زندگی ننگین وزیانبارخویش می چسبند وبرای زنده ماندن برای بنده گان خدا دوزخ می آفرینند، چه قدرتفاوت است! رجحان آدمی فقط درآن چیزی است که درکرۀ کوچکش جوش می زند.
هوارد فاست نویسندۀ رمان «امریکایی» می گوید:
«هر چه میل به زنده ماندن بیشتر شود٬ انسان خود را ارزان تر و ارزان تر می فروشد.»
زنده بودن وزندگی کردن خیلی با هم فرق دارند.