Search This Blog

یک جاهل لندن نشین

این مرد یک جهادی پخته است!


امروز با دوستی مقابل شدم که برای یک شهروندِ افغانِ لندن نشین در یکی از درمانگاه های دهلی ترجمانی می کند. وی اظهار داشت که فرد مذکور حدود شصت ساله است و زنی دارد حدود 27 ساله. ده سال پیش با این خانم ازدواج کرده؛ اما صاحب فرزند نشده اند. جالب این است که ظاهرن هیج پزشک حاذقی در لندن اسرار آمیز قادر نشده بوده تا برای زن کمک کند که صاحب اولاد شود. شوهرش به خواهر زنش که در دهلی زنده گی دارد، گاه که زنگی میزده، شکوه از طالع زردِ خود سر می داده است. کشف عقل او چنین بود که: مداوا و آزمایش های پزشکی که در لندن نتیجه نداده، درهند هرگز نتیجه نخواهد داد. گویا تلویحاً به خواهر زنش اشاره داده بود که اگرمساعی پزشکان نتیجه ندهد، وی ناگزیز برای عروسی جدید به کابل خواهند رفت!
سرانجام درماه پیش، از برکت راکت باری طالبان در کابل و تهدید فرودگاه و تخریب یگانه جرخبال خصوصی رئیس جمهور کرزی، این زوح نا همگون تصمیم می گیرند ایام سفر بیست روزه ی خود را این بار در دهلی سپری کنند و خانمش نیز بعد از سال ها به دیدار خواهرش نایل شده و یک آزمایش پزشکی هم در هند از سر بگذراند.
قصه کوتاه، خواهر زنش در دهلی شرایطی را فراهم آورد تا خانم مرد شصت ساله نزد پزشکان هندی سر از نو مداوا شود. خلاصه طبابت هندی معجزه اش را عیان کرده و یک ماه بعد نتیجه به دست آمده که خانم یائسه، دربطن خود سه جنین دارد!
شوهر زن ابتداء این نتیجه گیری را قبول نکرده و گفته است که :برادر، بیخی این گپ غلط است... هیچ کس ظرف یک ماه نمی تواند بفهمد که دررحم یک خانم یک طفل است ؛ آن هم سه تا!
او را نزد دکتر میبرند و دکتر خود برایش حالی می کند که چنین است. حالا این افغان با غیرت تصمیم گرفته است که از جمع سه جنین که دربطن خانمش صحیح وسالم نفس می کشند، دو تای آن را سقط کند! او گفته است که هرکدامش پسر بود، همان را نگه میدارند و دیگرانش که دختر باشند، باید کشته شوند!
این مرد از جهادی های پخته است و خانم جوان هم، سومین همسر اوست!
او خودش را عقل کُل میداند مگر مطلع نیست که سقطِ جنین این چنینی، درهندوستان هیچ مجاز نیست و اگر پلیس خبر شود که این بزن بهادرِ با غیرت تصمیم به کشتن جنین ها گرفته است؛ جایش در زندان خواهد بود.