Search This Blog

فروپاشی خانوادهزنی از یک خانواده مهاجر افغان در دهلی با شوهری عصبی وبی بندوبار ویک فرزند کوچک به سر می برد. درنیمه سالی از سوی شوهرش طلاق شده اما جایی برای رفتن ندارد. هشت سال است که درین جا زنده گی دارند. مرد بدبخت هرشب این زن را لت وکوب می کند وهمسایه های هندو مسلمان به سوی خانه شان می دوند.